ตารางทริปปี 2561

การจองและราคา

ราคาทริปกลุ่มเล็ก ส่วนตัว คล่องตัวและยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ

1

เลือกช่วงวันเดินทางได้จากตารางทริป จากนั้นกรอกฟอร์มจองทริป

2

หลังจากอ้อมติดต่อกลับแล้วให้ผู้เดินทางชำระการจองมัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท โดยค่ามัดจำนี้จะเป็นการยืนยันการจอง หากมีผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นที่ชำระค่ามัดจำก่อน อ้อมต้องขออนุญาตรับผู้เดินทางกลุ่มอื่นที่จ่ายค่ามัดจำก่อนค่ะ สามารถชำระได้ผ่านทางบัญชีธนาคาร ชื่อ บัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง หมายเลขบัญชี 383-263836-0 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 อีเมล์แจ้งได้ที่ info@europeforthai.com

3

หลังจากได้รับมัดจำแล้ว และอ้อมจะลงชื่อในตารางทริป ช่องผู้ร่วมเดินทาง และอ้อมจะแจ้งขอรายละเอียดของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า โดยอ้อมจะแจ้งช่วงเวลานัดจองคิวขอวีซ่าและส่งเอกสารให้ผู้ติดต่อทางอีเมล์จากนั้นผู้เดินทางสามารถพิมพ์เอกสารทั้งหมดและนำไปยื่นที่สถานฑูตตามวันที่นัดได้เลยค่ะ

4

อ้อมขอแจ้งสรุปค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เดินทางในทริปประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และขอให้ผู้เดินทางโอนค่าทริปส่วนที่เหลือ 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทางค่ะ

ทริปยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน ปี 2018/2561

จำนวนท่าน ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 5-15 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน-
4 ปี (ไม่มีเตียง)
15-17 คนต่อทริป คนละ 42,900 บาท 40,900 บาท 32,900 บาท
13-14 คนต่อทริป คนละ 44,900 บาท 41,900 บาท 33,900 บาท
11-12 คนต่อทริป คนละ 46,900 บาท 42,900 บาท 34,900 บาท
9-10 คนต่อทริป คนละ 47,900 บาท 43,900 บาท 35,900 บาท
6-8 คนต่อทริป คนละ 48,900 บาท 44,900 บาท 36,900 บาท
5 คนต่อทริป คนละ 55,900 บาท 50,900 บาท 42,900 บาท
4 คนต่อทริป คนละ 60,900 บาท 55,900 บาท 46,900 บาท

หมายเหตุ

 • ราคาต่อท่านจะเป็นราคากรุ๊ปของจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ
 • ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่มีเตียง เด็กนอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน กรณีต้องการเตียงเสริม หรือ กรณีเด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ กรณีผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับเด็กมากกว่า 2 ท่าน เด็ก 1 คน ราคาจะเป็นราคาเด็กอายุ 5-15 ปี (ราคาเด็ก 5-15 ปีคำนวณตามราคาที่พัก อาหารเช้า และราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ ซึ่งทางโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นผู้กำหนด)
 • ทริปที่มีจำนวนผู้เดินทาง 3, 5 หรือ 7 ท่าน จะมี 1 ห้องที่ต้องพัก 3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 14,000 บาท
 • อ้อมขออนุญาตรับเด็กอายุ 2.5 ปี ขึ้นไป นอกจากจะเป็นการเหมาทริป 6 ท่านขึ้นไป โดยราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2.5 ปี จะเป็นราคาเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน- 4 ปี
 • เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซ.ม. จำเป็นต้องนั่งบนคาร์ซีทหรือบนเบาะนิรภัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล
 • กรณีที่พักบางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่านคะ

ราคานี้รวม:

  • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 7 มื้อ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
  • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
  • ค่าล่องเรือชมดานูบพร้อมอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่บนเรือที่นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (เฉพาะทริปยุโรปตะวันออก)
  • บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดทริป
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (กรณีเดินทางในระยะเวลา 10 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางจากกรุงเทพจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพ หากท่านเดินทางเกินระยะเวลา 10 วัน ท่านจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทางเองค่ะ)

  ราคานี้ไม่รวม:

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป (ทริปยุโรปตะวันออก บินกรุงเทพ-เวียนนา-กรุงเทพ สายการบิน EVA Airlines)
  • ค่าขอวีซ่าราคา 60 ยูโร (ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปขอวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานทูตเช็คด้วยตัวเอง ไม่ยากค่ะ เราจะเตรียมเอกสารรับรองที่พักและแผนการเดินทางประกันการเดินทางและใบจองทัวร์ส่งให้ทางอีเมล์ ผู้เดินทางเพียงแต่เตรียมเอกสารส่วนตัวในการยื่นขอวีซ่า เราให้คำปรึกษาและแนะนำให้ทุกขั้นตอนค่ะ)
  • ค่าอาหารกลางวันและเย็น เพื่อให้คุณได้เลือกรับประทานอาหารตามที่คุณต้องการและจ่ายตามจริง (มื้อกลางวันท่านสามารถหาทานได้ง่ายระหว่างเราเดินเที่ยว มื้อเย็นเราพาไปร้านและร่วมรับประทานอาหารกับท่าน ยกเว้น 1 วัน คือเย็นวันที่อิสระช้อปปิ้งที่กรุงปร๊าก)
  • ค่าทิปคนขับรถในยุโรป วันละประมาณ 2-3 ยูโรต่อวันต่อคน หากท่านพึงพอใจในบริการของคนขับรถของเรา
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

  หมายเหตุ

  • **โปรแกรมทัวร์ในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลาที่ท่านเดินทางมาถึงสนามบินเวียนนา บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
  • ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

  การยกเลิกทริป

  หลังจากที่ได้มีการโอนมัดจำมาแล้ว ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมด ในกรณีที่มีความจำเป็นในการยกเลิกทริป กรุณาแจ้งทางอีเมลทุกครั้งค่ะ

  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 90 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 100%  (*ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 61-90 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 50% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง
  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 31-60 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 25% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง
  • 1. ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

  *ในกรณีที่ผู้ร่วมทริปนั้น ๆ มีน้อยกว่า 4 คน ทางเราขออนุญาติยกเลิกทริปนะคะ โดยจะคืนค่ามัดจำให้เต็มจำนวน ทั้งนี้กรุณาเช็คช่วงเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทางได้แน่นอนก่อนจองตั๋วเครื่องบินค่ะ

  การเลื่อนการเดินทาง

  การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลในกรณีมีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง ทางเราให้เลื่อนได้เพียงแค่ 1 ครั้ง และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลค่ะ

  1. ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทางโดยแจ้งก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 90 วัน ทางเราคิดค่าธรรมเนียมในการเลื่อนคนละ 2000 บาท/คน ค่ะ  หมายเหตุ : ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ หรือมีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าประกันการเดินทาง จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วย

ตารางทริปปี 2561

เดือน โปรแกรมทัวร์ ผู้เดินทาง Booking
สำหรับรายละเอียดโปรแกรมเส้นทางเยอรมนี-ฝรั่งเศส (8 วัน 7 คืน) ยังไม่ได้โหลดลงหน้าเวบไซต์ค่ะ สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ line id: europeforthaibkk หรือ e-mail : europeforthai2@gmail.com แล้วจะส่งโปรแกรมไปให้ค่ะ
มีนาคม
20-28 มี.ค.ออสเตรีย-เยอรมนี 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณพรนิภา (เหมาทริป)
เมษายน (ปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ)
1-8 เม.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเมย์ 4 ที่, คุณอ้อ 2 ที่, คุณบุ๋ม 4 ที่
6-14 เม.ย. (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณกั้ม 6 ที่, คุณอ้อ 4 ที่, คุณจอย 2 ที่, คุณโบ 2 ที่, คุณคิ้ม 2 ที่
7-14 เม.ย.ออสเตรีย-เยอรมนี 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณติ๊ก (เหมาทริป)
10-17 เม.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณปูเป้ 5 ที่, คุณอรัญ 2 ที่, คุณแพร 6 ที่, คุณกุสุมา 3 ที่
18-25 เม.ย. (ฤดูใบไม้ผลิ)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน—เต็ม—
คุณวอย (เหมาทริป)
27 เม.ย.-4 พ.ค. (ฤดูใบไม้ผลิ)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเตย 2 ที่, คุณดาว 2 ที่, คุณสุมลทิพย์ 2 ที่, คุณผึ้ง 1 ที, คุณหมู 3 ที่, คุณชุ 1 ที่, คุณแจง 2 ที่
24 เม.ย.- 1 พค (ฤดูใบไม้ผลิ)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณบี (เหมาทริป)
27 เม.ย.-5 พค.(ฤดูใบไม้ผลิ) (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณแหม่ม 9 ที่, คุณเจน 2 ที่, คุณหนึ่ง 2 ที่,คุณประไพ 2 ที่
พฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ)
4-11 พ.ค. (ไกด์ป๊อป)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณผึ้ง 3 ที่, คุณฝน 4 ที่, คุณประภาส 4 ที่, คุณอ้อ 5 ที่
6-13 พ.ค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณพิม 2 ที่, คุณนัท 2 ที่, คุณทิพย์ 6 ที่, คุณป้อม 4 ที่,คุณวัลภา 2 ที่
7-15 พ.ค. (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย) - ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณอี๊ด 2 ที่,คุณง๊วด 2 ที่, คุณแหม่ม 2 ที่, คุณแอร์ 2 ที่, คุณเม้ย 4 ที่, คุณฝน 2 ที่, คุณซ้ง 2 ที่
15-22 พ.ค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเจี๊ยบ 2 ที่, คุณอัน 2 ที่,คุณออย 4 ที่,คุณพรจิตต์ 5 ที่, คุณจินตนา 2 ที่
23-30 พ.ค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเค (เหมาทริป)
มิถุนายน
1-8 มิ.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณต่อ (เหมาทริป)
13-20 มิ.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
พี่นิดหน่อย (เหมาทริป)
กรกฏาคม
22-29 ก.ค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณโกศล (เหมาทริป)
สิงหาคม
5-12 ส.ค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน---เต็ม---
คุณปราง (เหมาทริป)
กันยายน (เข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
30 กย-07 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณมน 6 ที่, คุณชนิดา 2 ที่, คุณเก๋ 6 ที่, คุณหนึ่ง 2 ที่
ตุลาคม (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
2-9 ตค (ไกด์ป๊อป)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณฮุ้ง (เหมาทริป)
3-10 ตค (ไกด์เอ๋)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณจิ๋ม 1 ที่, คุณกอล์ฟ 9 ที่, คุณแนท 3 ที่, คุณนพร 2 ที่
10-17 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเกด 4 ที่, คุณกุลพัชร 5 ที่, คุณเก๋ 3 ที่, คุณนุ่น 2 ที่, คุณจุ๋ม 2 ที่
11-18 ตค (ไกด์ป๊อป)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณน้ำหวาน (เหมาทริป)
12-19 ตค (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 8 วัน 7 คืนว่าง 2 ที่
คุณธนัชพร 3 ที่, คุณปอ 3 ที่, คุณจิ๋ม 1 ที่, คุณเจี๊ยบ 3 ที่, คุณต้น 3 ที่
จองทริป
19-26 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณปอง 2 ที่, คุณเฟิร์น 4 ที่, คุณแหม่ม 2 ที่, คุณวลีพร 3 ที่, คุณยุ้ย 3 ที่, คุณพัชราภรณ์ 2 ที่
19-26 ตค (ไกด์ป๊อป)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเหน่ง (เหมาทริป)
20-27 ตค (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณแอ๊ด (เหมาทริป)
28 ตค-04 พย (ไกด์ป๊อป)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณโหนก (เหมาทริป)
29 ตค-05 พย (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย) - ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณนิภา (เหมาทริป)
31 ตค-07 พยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 7 ที่--
คุณยุ้ย 3 ที่, คุณชัยนันต์ 2 ที่, คุณอังคณา 2 ที่, คุณโบว์ 2 ที่
จองทริป
พฤศจิกายน (ปลายฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
9-16 พยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 16 ที่--
จองทริป
ธันวาคม (ฤดูหนาว)
5-12 ธคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 11 ที่--
คุณโบ 3 ที่, คุณเอ 2 ที่
จองทริป
26 ธค-02 มคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 7 ที่--
คุณนา 9 ที่
จองทริป

costumer

สนุกและประทับใจมากในการมาเที่ยวกับอ้อมครั้งนี้ เป็นกลุ่มประเทศที่ป้าอยากมาเที่ยวมากที่สุดเลย เพื่อนร่วมเดินทางทุกคนน่ารัก สนุกสนาน กินอิ่ม นอนหลับ สบายมากๆๆ อ้อมจัดทัวร์เก่งมาก น่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ

-ป้านิด ป้าหน่อย

costumer

Danke! Khun Aom Filip and Ivo for a safe wonderful trip in Europe. We enjoyed your hospitality and details of the trip that you dedicated services for our pleasure. Hope to have a chance to travel with you again.

-Nok & Kui

costumer

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่อ้อมและวอยต้ามากนะคะ ที่ดูแลและต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆ ที่พักก็ดีกว่าที่เราสองคนคิดไว้แต่แรกมากค่ะ ร้านอาหารก็น่ารักแล้วก็ Local สุดๆ ในบางที่ทำให้เราสองคนได้ความทรงจำดีๆ กลับไปมากมาย และไม่ผิดหวังที่เลือกมา Honeymoon ที่นี่กับ Europe for Thai ค่ะ

-คุณเน้า & น้องน้ำ