ตารางทริปปี 2562

การจองและราคา

ราคาทริปกลุ่มเล็ก ส่วนตัว คล่องตัวและยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ

1

เลือกช่วงวันเดินทางได้จากตารางทริป จากนั้นกรอกฟอร์มจองทริป

2

หลังจากอ้อมติดต่อกลับแล้วให้ผู้เดินทางชำระการจองมัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท โดยค่ามัดจำนี้จะเป็นการยืนยันการจอง หากมีผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นที่ชำระค่ามัดจำก่อน อ้อมต้องขออนุญาตรับผู้เดินทางกลุ่มอื่นที่จ่ายค่ามัดจำก่อนค่ะ สามารถชำระได้ผ่านทางบัญชีธนาคาร ชื่อ บัญชี นางสาวจิริสุดา แจ่มดวง หมายเลขบัญชี 383-263836-0 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 2 อีเมล์แจ้งได้ที่ info@europeforthai.com

3

หลังจากได้รับมัดจำแล้ว และอ้อมจะลงชื่อในตารางทริป ช่องผู้ร่วมเดินทาง และอ้อมจะแจ้งขอรายละเอียดของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า โดยอ้อมจะแจ้งช่วงเวลานัดจองคิวขอวีซ่าและส่งเอกสารให้ผู้ติดต่อทางอีเมล์จากนั้นผู้เดินทางสามารถพิมพ์เอกสารทั้งหมดและนำไปยื่นที่สถานฑูตตามวันที่นัดได้เลยค่ะ

4

อ้อมขอแจ้งสรุปค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เดินทางในทริปประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และขอให้ผู้เดินทางโอนค่าทริปส่วนที่เหลือ 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทางค่ะ

ทริปยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน ปี 2018/2561

จำนวนท่าน ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 5-15 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน-
4 ปี (ไม่มีเตียง)
15-17 คนต่อทริป คนละ 42,900 บาท 40,900 บาท 32,900 บาท
13-14 คนต่อทริป คนละ 44,900 บาท 41,900 บาท 33,900 บาท
11-12 คนต่อทริป คนละ 46,900 บาท 42,900 บาท 34,900 บาท
9-10 คนต่อทริป คนละ 47,900 บาท 43,900 บาท 35,900 บาท
6-8 คนต่อทริป คนละ 48,900 บาท 44,900 บาท 36,900 บาท
5 คนต่อทริป คนละ 55,900 บาท 50,900 บาท 42,900 บาท
4 คนต่อทริป คนละ 60,900 บาท 55,900 บาท 46,900 บาท

หมายเหตุ

 • ราคาต่อท่านจะเป็นราคากรุ๊ปของจำนวนผู้เดินทางจริงในทริปนั้นๆ
 • ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่มีเตียง เด็กนอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน กรณีต้องการเตียงเสริม หรือ กรณีเด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ กรณีผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับเด็กมากกว่า 2 ท่าน เด็ก 1 คน ราคาจะเป็นราคาเด็กอายุ 5-15 ปี (ราคาเด็ก 5-15 ปีคำนวณตามราคาที่พัก อาหารเช้า และราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ ซึ่งทางโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นผู้กำหนด)
 • ทริปที่มีจำนวนผู้เดินทาง 3, 5 หรือ 7 ท่าน จะมี 1 ห้องที่ต้องพัก 3 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 14,000 บาท
 • อ้อมขออนุญาตรับเด็กอายุ 2.5 ปี ขึ้นไป นอกจากจะเป็นการเหมาทริป 6 ท่านขึ้นไป โดยราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2.5 ปี จะเป็นราคาเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน- 4 ปี
 • เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซ.ม. จำเป็นต้องนั่งบนคาร์ซีทหรือบนเบาะนิรภัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล
 • กรณีที่พักบางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่านคะ

ราคานี้รวม:

  • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 7 มื้อ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
  • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
  • ค่าล่องเรือชมดานูบพร้อมอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่บนเรือที่นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (เฉพาะทริปยุโรปตะวันออก)
  • บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดทริป
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (กรณีเดินทางในระยะเวลา 10 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางจากกรุงเทพจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพ หากท่านเดินทางเกินระยะเวลา 10 วัน ท่านจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทางเองค่ะ)

  ราคานี้ไม่รวม:

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป (ทริปยุโรปตะวันออก บินกรุงเทพ-เวียนนา-กรุงเทพ สายการบิน EVA Airlines)
  • ค่าขอวีซ่าราคา 60 ยูโร (ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปขอวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานทูตเช็คด้วยตัวเอง ไม่ยากค่ะ เราจะเตรียมเอกสารรับรองที่พักและแผนการเดินทางประกันการเดินทางและใบจองทัวร์ส่งให้ทางอีเมล์ ผู้เดินทางเพียงแต่เตรียมเอกสารส่วนตัวในการยื่นขอวีซ่า เราให้คำปรึกษาและแนะนำให้ทุกขั้นตอนค่ะ)
  • ค่าอาหารกลางวันและเย็น เพื่อให้คุณได้เลือกรับประทานอาหารตามที่คุณต้องการและจ่ายตามจริง (มื้อกลางวันท่านสามารถหาทานได้ง่ายระหว่างเราเดินเที่ยว มื้อเย็นเราพาไปร้านและร่วมรับประทานอาหารกับท่าน ยกเว้น 1 วัน คือเย็นวันที่อิสระช้อปปิ้งที่กรุงปร๊าก)
  • ค่าทิปคนขับรถในยุโรป วันละประมาณ 2-3 ยูโรต่อวันต่อคน หากท่านพึงพอใจในบริการของคนขับรถของเรา
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

  หมายเหตุ

  • **โปรแกรมทัวร์ในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลาที่ท่านเดินทางมาถึงสนามบินเวียนนา บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
  • ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

  การยกเลิกทริป

  หลังจากที่ได้มีการโอนมัดจำมาแล้ว ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมด ในกรณีที่มีความจำเป็นในการยกเลิกทริป กรุณาแจ้งทางอีเมลทุกครั้งค่ะ

  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 90 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 100%  (*ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 61-90 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 50% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง
  • ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทาง 31-60 วัน ค่ามัดจำจะคืนให้ 25% และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าที่พักและค่าประกันการเดินทาง
  • 1. ในกรณีที่ยกเลิกทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

  *ในกรณีที่ผู้ร่วมทริปนั้น ๆ มีน้อยกว่า 4 คน ทางเราขออนุญาติยกเลิกทริปนะคะ โดยจะคืนค่ามัดจำให้เต็มจำนวน ทั้งนี้กรุณาเช็คช่วงเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทางได้แน่นอนก่อนจองตั๋วเครื่องบินค่ะ

  การเลื่อนการเดินทาง

  การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลในกรณีมีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง ทางเราให้เลื่อนได้เพียงแค่ 1 ครั้ง และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลค่ะ

  1. ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทางโดยแจ้งก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ในกรณีที่แจ้งเลื่อนทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 90 วัน ทางเราคิดค่าธรรมเนียมในการเลื่อนคนละ 2000 บาท/คน ค่ะ  หมายเหตุ : ยกเว้นในช่วงที่มีเทศกาลที่ที่พักต้องมีการชำระมัดจำล่วงหน้านานกว่าปกติ หรือมีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าประกันการเดินทาง จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วย

ตารางทริปปี 2562

เดือน โปรแกรมทัวร์ ผู้เดินทาง Booking
มีนาคม (ช่วงปลายฤดูหนาว)
10-17 มีคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเบน (เหมาทริป)
22-29 มีคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณพิม (เหมาทริป)
31 มีค-07 เมยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณอุ้ม 4 ที่, คุณอ้อม 5 ที่, คุณเกียง 2 ที่, คุณหนุ่ม 2 ที่,คุณมัลลิกา 2 ที่
เมษายน (ช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ)
10-17 เม.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเอ๋ 5 ที่, คุณนิด 3 ที่, คุณหม่วย 4 ที่, คุณกล้า 2 ที่, คุณแพท 1 ที่, คุณหลิน 1 ที่
12-19 เม.ย. (ไกด์เอ๋)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเต้ย 2 ที่, คุณขวัญ 2 ที่, คุณเตย 4 ที่, คุณโอ๋ 5 ที่, คุณกุ้ง 2 ที่
22-30 เม.ย.(ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณเจี๊ยบ 2 ที่, คุณโอปอล 2 ที่, คุณแก้ว 2 ที่, คุณติ๋ว 2 ที่, คุณต่อ 4 ที่
23-30 เม.ย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม—
คุณป๊อป (เหมาทริป)
พฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ)
1-8 พค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณสุพล 2 ที่, คุณแต้ 10 ที่, คุณศุภชัย 3 ที่
3-11 พค (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณจิ๊บ 4 ที่, คุณเล็ก 2 ที่, คุณเอส 8 ที่, คุณยุ้ย 2 ที่
10-18 พค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน---เต็ม---
คุณช้าง (เหมาทริป)
19-26 พค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน—เต็ม—
คุณหนิง 2 ที่, คุณหนิง สุรีรัตน์ 2 ที่, คุณณภัส 4 ที่, คุณหมุย 3 ที่, คุณสกุลรัตน์ 2 ที่
29 พค-05 มิยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณใหม่ (เหมาทริป)
มิถุนายน (ฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูร้อน)
11-18 มิย.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณนิดหน่อย (เหมาทริป)
14-22 มิยเยอรมนี (บาวาเรีย) - ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณก้ำ 6 ที่, คุณอ้อ 4 ที่, คุณขนุน 3 ที่, คุณประไพ 2 ที่
21-28 มิยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณอ้อยอิ่ง 2 ที่, คุณสัญชัย 2 ที่, คุณเอ 2 ที่
กรกฎาคม (ฤดูร้อน)
12-19 กค.ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเมย์ (เหมาทริป)
กันยายน (ปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
1-8 กยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณจ้า (เหมาทริป)
10-17 กยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณแนน (เหมาทริป)
20-27 กยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณโป้ง (เหมาทริป)
27 กย - 04 ตค (ไกด์เอ๋)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณนิตยา (เหมาทริป)
ตุลาคม (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
1-8 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม—
คุณเดือน 2 ที่, คุณอ้อม 4 ที่, คุณนุสรา 2 ที่, คุณมนทิรา 2 ที่, คุณบุศรา 2 ที่, คุณนุช 2 ที่, คุณเตย 2 ที่
9-17 ตค (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย)-ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณวา 3 ที่, คุณผึ้ง 1 ที่, คุณจุ๊ 9 ที่, คุณศตวรรษ 2 ที่
9-16 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณตั๊ก 9 ที่, คุณผึ้ง 2 ที่, คุณวิลาวัลย์ 4 ที่
18-25 ตคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณเม (เหมาทริป)
18-26 ตค (ไกด์เอ๋)เยอรมนี (บาวาเรีย) - ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) 9 วัน 8 คืน--เต็ม--
คุณนิด (เหมาทริป)
27 ตค-03 พยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 16 ที่--
จองทริป
พฤศจิกายน (ปลายฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาว)
5-12 พยยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 16 ที่--
จองทริป
ธันวาคม (ฤดูหนาว)
6-13 ธคยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--ว่าง 16 ที่--
จองทริป
27 ธค-03 มค (ปีใหม่)ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน--เต็ม--
คุณป๊อป (เหมาทริป)

costumer

สนุกและประทับใจมากในการมาเที่ยวกับอ้อมครั้งนี้ เป็นกลุ่มประเทศที่ป้าอยากมาเที่ยวมากที่สุดเลย เพื่อนร่วมเดินทางทุกคนน่ารัก สนุกสนาน กินอิ่ม นอนหลับ สบายมากๆๆ อ้อมจัดทัวร์เก่งมาก น่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ

-ป้านิด ป้าหน่อย

costumer

Danke! Khun Aom Filip and Ivo for a safe wonderful trip in Europe. We enjoyed your hospitality and details of the trip that you dedicated services for our pleasure. Hope to have a chance to travel with you again.

-Nok & Kui

costumer

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่อ้อมและวอยต้ามากนะคะ ที่ดูแลและต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆ ที่พักก็ดีกว่าที่เราสองคนคิดไว้แต่แรกมากค่ะ ร้านอาหารก็น่ารักแล้วก็ Local สุดๆ ในบางที่ทำให้เราสองคนได้ความทรงจำดีๆ กลับไปมากมาย และไม่ผิดหวังที่เลือกมา Honeymoon ที่นี่กับ Europe for Thai ค่ะ

-คุณเน้า & น้องน้ำ