การขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเช็ค

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้นมีการใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า ผู้สมัครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี
 2. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)
 3. การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็คและประเทศออสเตรียผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมาย ทางสถานทูตและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน โดยผู้สมัครจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น เด็กอายุ 11-6 ปี จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมเหลือคนละ 35 ยูโร เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ส่วนผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 5. การรับพาสปอร์ตคืน หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเยอรมันที่สถานทูตเยอรมัน ทางสถานทูตเยอรมันมีบริการส่งพาสปอร์ตโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยโดยคิดค่าบริการเล่มละ 130 บาท หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าเช็คที่ศูนย์รับคำร้อง VFS สามารถใช้บริการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์โดยคิดค่าบริการเล่มละ 200 บาท และถ้าหากผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าเช็คที่สถานทูตเช็คโดยตรง ผู้สมัครสามรถรับพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเองที่สถานทูตเช็ค หรือหากไม่สามารถมารับเองได้ ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ ติดอากรสแตมป์ 10 บาท แนบบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองของทั้งผู้มอบ และผู้รับอำนาจ พร้อมกับใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยจัดเอกสาร 1 ชุด ต่อการรับ 1 เล่มพาสปอร์ต

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
 2. พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า
  2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง
 3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง
  1. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
  2. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ
 4. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง
 5. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย
 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ)
  1. กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  2. กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
  3. กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
 8. สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือน ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย และสมุดบัญชีจำเป็นต้องอัพเดทไม่เกิน 6 วันก่อนวันที่ยื่นค่ะ
  1. กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ
  2. กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง
  3. กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสพอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นแค่ใบจอง ก็พอ โดยยังไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ e-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว
 10. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางวงเงินประกัน 1.5 ล้านบาท หากซื้อรายสิบวัน ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาท สามารถซื้อผ่านเว็บได้และพิมพ์ออกมาเองได้เลย และต้องระบุเป็น EUROPE พร้อมระบุวันที่ และเวลาตามตั๋วเครื่องบินโดยให้แสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า
 11. ใบจองโรงแรม เป็นเอกสารจองโรงแรมต่างๆ เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพัก ทุกวันทุกคืนที่อยู่ที่นี่ โดยอ้อมจะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์
 12. ตารางการเดินทางในเชงเก้น (Itinerary) เป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียด การเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง โดยอ้อมจะจัดการส่งตารางการเดินทางภาษาอังกฤษให้คุณผ่านอีเมลล์เช่นกันค่ะ
 13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมให้พอดี

ที่อยู่ของสถานทูตเช็ค แผนก วีซ่า ที่อยู่ สถานกงสุลและวีซ่า

71/6 ซอย ร่วมฤดี 2 ถ. เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

เว็บไซต์สถานทูตเช็ค
http://www.mzv.cz/bangkok/th

เวลาทำการ
จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. ยื่นขอวีซ่า

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีเพลินจิต เดินเข้าซอยจะมีมอเตอร์ไซต์รับจ้าง บอกเค้าว่าไปสถานทูตเช็ค

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

ที่อยู่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 021187010

เว็บไซต์: http://www.vfsglobal.com/czechrepublic/thailand/thai/

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า: BTS มาสถานีศาลาแดง

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

costumer

สนุกและประทับใจมากในการมาเที่ยวกับอ้อมครั้งนี้ เป็นกลุ่มประเทศที่ป้าอยากมาเที่ยวมากที่สุดเลย เพื่อนร่วมเดินทางทุกคนน่ารัก สนุกสนาน กินอิ่ม นอนหลับ สบายมากๆๆ อ้อมจัดทัวร์เก่งมาก น่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ

-ป้านิด ป้าหน่อย

costumer

Danke! Khun Aom Filip and Ivo for a safe wonderful trip in Europe. We enjoyed your hospitality and details of the trip that you dedicated services for our pleasure. Hope to have a chance to travel with you again.

-Nok & Kui

costumer

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่อ้อมและวอยต้ามากนะคะ ที่ดูแลและต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆ ที่พักก็ดีกว่าที่เราสองคนคิดไว้แต่แรกมากค่ะ ร้านอาหารก็น่ารักแล้วก็ Local สุดๆ ในบางที่ทำให้เราสองคนได้ความทรงจำดีๆ กลับไปมากมาย และไม่ผิดหวังที่เลือกมา Honeymoon ที่นี่กับ Europe for Thai ค่ะ

-คุณเน้า & น้องน้ำ